Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c)


Hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 4cm, CD = 16cm và BD = 8cm.Chứng minh \(\widehat {BAD} = \widehat {DBC}\) và BC = 2 AD.Giải: Ta có:\(\eqalign{  & {{AB} \over {BD}} = {4 \over 8} = {1 \over...
Cho tam giác ABC có \(\widehat A = 60^\circ \), AB = 6cm, AC = 9cma. Dựng tam giác đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng k = \({1 \over 3}\)b. Hãy nêu một vài cách...
Cho tam giác ABC có AB = 10cm, AC = 20cm. Trên cạnh AC, đặt đoạn thẳng AD = 5cm.Chứng minh \(\widehat {ABD} = \widehat {ACB}\).Giải:Ta có:\(\eqalign{  & {{AD} \over {AB}} = {5 \over {10}} = {1 \over 2}  \cr...
Hình bs.4 cho biết Oz là phân giác của góc xOy, OA = 9cm, OB = 12cm, OC = 16cm, AB = 6cm.Độ dài của đoạn thẳng BC là m bằng:A. 7,5cmB. 8cmC. 8,5cmD. 9cmHãy chọn kết quả đúng.Giải:Chọn B
Hình bình hành ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O và AC = 2.AB.a. Vẽ trung tuyến BE của tam giác ABO. Chứng minh rằng \(\widehat {ABE} = \widehat {ACB}\).b. Gọi M là trung điểm...
Cho tam giác ABC có AB = 12cm, AC = 15cm, BC = 18cm.Trên cạnh AB, đặt đoạn thẳng AM = 10cm, trên cạnh AC đặt đoạn thẳng AN = 8cm. Tính độ dài đoạn thẳng MN.Giải: Ta có: \({{AM} \over...