Bài 6. Vật dẫn và điện môi trong điện trường


 Nếu trong phần rỗng của vật dẫn có một điện tích, thì điện trường trong phần rỗng đó bằng bao nhiêu?GiảiĐiện trường trong phần rỗng sẽ khác không.
Tại sao ở thí nghiệm hình 6.2 ta cần nối quả cầu thử với núm kim loại của điện kế còn thí nghiệm ở hình 6.3 (SGK) thì không nối quả cầu thử với núm kim loại của điện nghiệm?GiảiỞ...
Chọn phương án đúng.Một quả cầu nhôm rỗng được nhiễm điện thì điện tích của quả cầuA. chỉ phân bố ở mặt trong của quả cầu.B. chỉ phân bố ở mặt ngoài của quả cầu.C.phân bố cả ở mặt trong...
 Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, sai?A. Một quả cầu kim loại nhiễm điện dương thì điện thế ở một điểm trên mặt quả cầu lớn hơn điện thế ở tâm quả cầu.B. Một quả cầu bằng đồng...