Bài 60. 34 – 8


1. Tính:                                                    2.  Đặt tính rồi tính:34 - 9              ...