Bài 60. Axit cacboxylic : cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí


Axit cacxylic là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm...(1)... liên kết với...(2)... hoặc với nguyên tử hiđro hoặc với nhóm –COOH khác. Nếu nhóm cacboxylic liên kết trực tiếp với nguyên tử hiđro hoặc gốc ankyl thì...
Viết công thức cấu tạo và gọi tên các axit đồng phân của nhau có công thức phân tử \({C_5}{H_{10}}{O_2}\)Giải:Có 4 axit đồng phân.CH3CH2CH2CH2COOH ( Axit hexanoic)CH3CH(CH3)CH2COOH (Axit 3- metyl butanoic)CH3CH2CH(CH3)COOH (Axit 2- metyl butanoic)CH3C(CH3)2COOH (Axit 2, 2-đi metyl propanoic)
Axit cacboxylic X no,mạch hở,đơn chức có phần trăm khối lượng oxi bằng 43,24%. Công thức phân tử của X là\(\eqalign{  & A.{C_2}{H_4}{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.{C_3}{H_6}{O_2}  \cr  & C.{C_2}{H_2}{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,D.{C_4}{H_{10}}O \cr} \)Giải:Chọn đáp án BHướng dẫn: Axit đơn chức phân tử có một nhóm...
Cho axit X có CTCT: \(\eqalign{  & C{H_3}\mathop {CH}\limits_| C{H_2}C{H_2}{\rm{COO}}H  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr} \)Tên của X làA. axit 2-metylbutyric                  B. axit 2-metylbutanoicC.axit isohexanoic                       D. Axit 4-metylpentanoic.Giải:Chọn đáp án D
Công thức nào dưới đây là của axit 2,4-đimetylpentanoic?Giải:Chọn đáp án B
Cho các chất sau: anđehit axetic,axit fomic, ancol etylic, đimetyl ete và nhiệt độ sôi của chúng (không theo thứ tự) là: \(100,{7^o}C;{21^o}C; - {23^o}C;78,{3^o}C\).Hãy gán nhiệt độ sôi cho các chất tương ứng và giải thích ngắn gọn tại...
Đốt cháy hoàn toàn 4,40 g axit hữu cơ đơn chức X thu được 8,80 g \(C{O_2}\) và 3,60 g nước. Lập công thức phân tử của X, viết công thức cấu tạo có thể có của X và gọi...