Bài 60: Axit Cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí


Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:a) Axit cacbonic là nhóm cacboxyl  [ ]b) Axit cacbonic là nhóm cacboxylic  [ ]c) Axit cacboxylic no là axit không chứa liên kết bội  [...
a) Axit cacboxylic là gì? Phân loại axitcacboxylic theo cấu tạo hiđrocacbon.b) Viết công thức cấu tạo chung cho dãy axit no đơn chức, mạch hở. Gọi tên thông thường và tên quốc tế của 5 thành viên đầu dãy...
Viết công thức cấu tạo và gọi tên các axit đồng phân có công thức phân tử:a)\({C_5}{H_{10}}{O_2}\)                                         b) \({C_4}{H_6}{O_2}\)Giảia) \({C_5}{H_{10}}{O_2}\) b) \({C_4}{H_6}{O_2}\) 
Vị chua của trái cây là so các axit hữu cơ có trong đó gây nên. Trong quả táo có axit 2-hiđroxibutanđionic           (axit malic), trong quả nho có axit 2,3-đihiđroibutanđionic (axit tatric), trong quả chanh có axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic (axit...
Nêu đặc điểm cấu tạo và sự phân bố mật độ electron ở nhóm caboxyl. Giải thích:a) Vì sao lực axit của axit cacboxylic lớn hơn của phenol và ancol.b) Vì sao nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy...