Bài 61. 54 – 18


1. Tính:   2. Đặt tính rồi tính:34 - 16             84 - 37                 74 - 45                64 - 293. Mỗi...