Bài 61. Axit cacboxylic : Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng


Hoàn chỉnh các chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:\(CH \equiv CH \to C{H_3}CHO\)\( \to C{H_3}C{H_2}OH\)\( \to C{H_3}{\rm{COOH}}\)\( \to {\rm{C}}{{\rm{H}}_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5} \to C{H_3}{\rm{COONa}}\)\( \to {\rm{C}}{{\rm{H}}_4}\)Giải:\( {C_2}{H_2} + {H_2}O\buildrel {HgS{O_4}/{H_2}S{O_4}} \over \longrightarrow C{H_3}CHO  \)\(C{H_3}CHO + {H_2}\buildrel {Ni,{t^o}} \over \longrightarrow C{H_3}C{H_2}OH ...
Cho các chất axit sau: axetic, acrylic, benzoic. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa từng chất với brom theo tỉ lệ số mol 1: 1 trong điều kiện thích hợp.Giải:Axit axetic tác dụng với brom đun nóng...
Trung hòa 250 g dung dịch 3,70% của một axit đơn chức X cần 100 mol dung dịch natri hiđroxit 1,25 M (hiệu suất của phản ứng 100%)a) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và tên...
Cho 100 g dung dịch axit axetic 6,00% (dung dịch A). Thêm tiếp 17,60 g một axit X cùng dãy đồng đẳng của axit axetic vào dung dịch A, được dung dịch B.a) Tính nồng độ phần trăm các axit...
Trung hòa 500 ml dung dịch axit hữu cơ đơn chức X bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được 1,92 g muối. Trong dung dịch cóA. axit \({C_2}{H_5}{\rm{COO}}H\) với nồng độ 0,04 M.B. axit \(C{H_3}{\rm{COOH}}\) với nồng...
Axit fomic (HCOOH) ngoài tính axit còn có tính chất của một anđehit: khi cho một axit fomic vào dung dịch bạc nitrat trong amoniac, đun nhẹ, thấy có bạc kim loại kết tủa. Viết phương trình hóa học và...
Đun nóng hỗn hợp A gồm 1 mol axit axetic và 1 mol ancol etylic (có 0,10 mol axit sunfuric làm xúc tác ) đến khí đạt trạng thái cân bằng thu được hỗn hợp B trong đó có 0,67...
Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau:\(Propilen  \to 2 - clopropan \)\(\to C{H_3}CH(CN)C{H_3}\)\( \to C{H_3}CH(C{H_3})C{\rm{OO}}H\)Giải:\( C{H_3}CH = C{H_2} + HCl \to\)\( C{H_3}CHClC{H_3}  \)\(C{H_3}CHClC{H_3} + 2{H_2}O\buildrel {{H^ + },{t^o}} \over \longrightarrow \)\(C{H_3}CH(C{H_3})C{\rm{OO}}H + N{H_3}  \) BaitapSachgiaokhoa.com 
Viết các phương trình pahnr ứng từ metan và các chất vô cơ thích hợp điều chế axit axetic, axit monocloaxetic, axit propionic.Giải:Có thể điều chế axit axetic, axit monocloaxetic và axit propioinic từ metan theo sơ đò:(Hoặc \(C{H_4} \to...
Hợp chất đơn chức X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro lần lượt bằng 54,54% và 9,09% còn lại là oxi. Dung dịch X làm đỏ quỳ tím. Công thức phân tử của X là\(A.{C_2}{H_4}{O_2}.\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;B.{C_3}{H_6}{O_2}\)\(C.{C_4}{H_8}{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;D.{C_4}{H_6}{O_2}\)Giải:Chọn đáp án CTa có...
Hòa tan 13,4 g hỗn hợp hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vào nước được 50,0 g dung dịch A. Chia A thành 2 phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất phản ứng hoàn toàn với lượng dư...