Bài 61: Axit Cacboxylic: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng


Viết phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa:a) Axit axetic có đầy đủ tính chất của một axit.b) Axit axetic là một axit yếu, nhưng vẫn mạnh hơn axit cacbonic: còn phenol là một axit yếu...
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các dấu [ ] ở mỗi câu sau:a) Giấm ăn làm đỏ quỳ tím  [ ]b) Nước ép từ quả chanh không hòa tan được \(CaC{O_3}\)   [ ]c) Dùng axit axetic...
a)\(C{H_3}COOH,C{l_3}CCOOH,C{l_2}CHCOOH,\)\(ClC{H_2}{\rm{COOH}}\)                                             b) \(ClC{H_2}C{H_2}C{H_2}COOH,C{H_3}CH(Cl)C{H_2}COOH,\)\(C{H_3}C{H_2}CH(Cl)COOH,C{H_3}C{H_2}C{H_2}{\rm{COOH}}\)Giải        Lực axit theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải:a) \(C{H_3}COOH < ClC{H_2}{\rm{ - COOH < }}C{l_2}CH - COOH \)\(<C{l_3}C - COOH,\)b) \(C{H_3}{(C{H_2})_2}{\rm{COOH < Cl}}{(C{H_2})_3}COOH < \)\(C{H_3}CHClC{H_2}COOH < C{H_3}C{H_2}CHClCOOH\)
Hai bình như nhau, bình A chứa 0,50 lít axit clohiđric 2M, bình B chứa 0,50 lít axit axetic 2,0M, được bịt kín bởi 2 bóng cao su như nhau. Hai mẩu Mg khối lượng như nhau được thả xuống...
Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng khi cho axit acrylic tác dụng lần lượt với các chất sau:a) \({C_6}{H_5} - ONa\)                               b) \(NaHC{O_3}\)  c) \({H_2}(xt,Ni,{t^o})\)                         ...
Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau (các chữ cái chỉ sản phẩm hữu cơ chính):Giải  BaitapSachgiaokhoa.com.c
Hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau:a) Etanol, fomalin, axeton, axit axetic b) Phenol, p-nitrobenzanđêhit, axit benzoicGiải  a) Dùng quỳ tím nhận biết được axit axetic vì làm qùy tím hóa đỏ.Dùng phản ứng tráng gương để nhận...
Để trung hòa 40,0 ml axit axetic cần dùng 25,0 ml dung dịch NaOH 1,00M. Coi khối lượng riêng của giấm không khác khối lượng riêng của nước. Hãy tính nồng độ % của axit axetic trong mẫu giấm nói...
Thêm nước vào 10,0 ml axit axetic băng (axit 100%, \(D = 1,05g/c{m^3}\)) đến thể tích 1,75 lít ở \({25^o}C\) rồi dùng máy đo thì thấy pH = 2,9.a) Tính nồng độ mol của dung dịch thu đượcb) Tính độ...