Bài 61: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái


Đề bàiHãy cho biết khái niệm về chu trình vật chất trong hệ sinh thái.Lời giải chi tiếtChu trình sinh địa hoá (hay gọi đơn giản là chu trình vật chất) trong hệ sinh thái là sự trao đổi không...
Đề bàiGiải thích câu "Lúa chiêm lấp ló dầu bờ. Nghe ba tiếng sấm phất cờ mà lên". Lời giải chi tiếtThời kì tháng 3 lúa làm đòng đòi hỏi lượng đạm cao. Vào lúc này mùa mưa giông bắt đầu....
Đề bàiChu trình phôtpho khác với các chu trình H2O, CO2 và N2 ở những điểm cơ bản nào? Lời giải chi tiếtChu trình phôtpho khác với các chu H2O, CO2 và N2 ở chỗ:-       Có nguồn gốc từ vỏ phong...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Nhóm vi sinh vật nào dưới đây không tham gia vào việc cố định nitơ?A. RhizobiumB. NostocC. AnabaenaD. PseudomonasLời giải chi tiếtĐáp án D. Pseudomonas