Bài 61. Sản xuất Điện năng – Nhiệt điện và Thủy điện


Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện có hai bộ phận chính để thực hiện việc biến đổi một dạng năng lượng khác thành điện năng. Hãy chỉ ra hai bộ phận đó và cho biết năng...
Hãy chỉ ra một máy phát điện chạy bằng năng lượng của chất đốt mà em thường thấy hằng ngày và chỉ ra quá trình biến đổi năng lượng xảy ra như thế nào trong máy đó.Trả lời:Máy phát điện...
Xét về phương diện tránh ô nhiễm môi trường thì nhà máy nhiệt điện hay nhà máy thủy điện có lợi hơn? Vì sao?Trả lời:Nhà máy thủy điện có lợi hơn vì không có khói, bụi và khí C02, do...
61.4 Vì sao nhà máy thủy điện lại cần phải xây hồ chứa nước ở trên vùng núi cao?A. Để chứa được nhiều nước mưa.B. Để nước có thế năng lớn, chuyển hóa thành điện năng thì lợi hơn.C. Để có...
Trong nhà máy thủy điện, thế năng của nước trong hồ được biến đổi thành điện năng. Con người không phải mất công bơm nước lên hồ. Phải chăng ở đây năng lượng của nước đã tự sinh ra, trái...