Bài 62. Luyện tập : Axit cacboxylic


Viết công thức cấu tạo và gọi tên các axit cacboxylic có công thức phân tử: \({C_5}{H_{10}}{O_2},{C_3}{H_4}O,{C_4}{H_6}{O_2}\)Giải:- Các axit \({C_5}{H_{10}}{O_2}:C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}{\rm{COOH}}\) axit pentaonic (axit valeric)\(C{H_3}CH(C{H_3})C{H_2}{\rm{COOH}}\)  axit 3-metylbutanoic (axit isovaleric)\(C{H_3}C{H_2}CH(C{H_3})C{\rm{OOH}}\) axit 2-metylbutanoic\(C{H_3}C{(C{H_3})_2}{\rm{COOH}}\) axit 2,2-đimetylpropanoic- Axit \({C_3}{H_4}{O_4}:H{\rm{OOC - C}}{{\rm{H}}_2} - C{\rm{OOH}}\) axit propanđioic...
Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch trong nước của các chất sau: fomananđehit,axit fomic,axit axetic, ancol etylic.Giải:- Dùng quỳ tím tách được thành 2 nhóm: làm đỏ quỳ tím có 2 axit ; anđehit...
Trung hòa 10,00 gam dung dịch axit hữu cơ đơn chức X nồng độ 3,70% cần dùng 50,00 ml dung dịchKOH 0,10 M. Công thức cấu tạo của axit X là\(\eqalign{  & A.C{H_3}C{H_2}{\rm{COO}}H\cr& B.C{H_3}{\rm{COO}}H\,  \cr  & C.HCOOH\cr& D.\,C{H_3}C{H_2}C{H_2}{\rm{COOH}}\, \cr} \)Giải:Đáp...
Từ anđehit no, đơn chức A có thể chuyển trực tiếp thành ancol B và axit D tương ứng để điều chế este E từ B và D1. Viết phương trình hóa học của pahnr ứng và tính tỉ số...
Hãy xác định công thức phân tử của chất A có chứa các nguyên tử C,H, O biết rằng:- Đốt cháy 0,1 mol A thì thu được không quá 7 lít khí B ( ở \(136,{5^o}C\),1 atm) ; B có...
Axit cacboxylic A với mạch cacbon không phân nhánh, có công thức đơn giản nhất là CHO. Cứ 1 mol A tác dụng hết với \(NaHC{O_3}\) giải phóng 2 mol \(C{O_2}\). Dùng \({P_2}{O_5}\) để tách loại \({H_2}O\) ra khỏi A...
Hỗn hợp X gồm axit axetic và etanol. Chia X thành 3 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với natri dư thấy 3,36 lít khí thoát raPhần 2 tác dụng với \(CaC{O_3}\) dư thấy có 1,12 lít khí...
Đốt cháy hoàn toàn 6,45 g chất hữu cơ A chứa C, H, O trong phân tử, sau đó dẫn sản phẩm cháy thu được sục vào dd \(Ca{(OH)_2}\) dư thấy có 30,00g kết tủa và khối lượng bình đựng...
Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,30 mol hỗn hợp X thu được 11,20 lít khí \(C{O_2}\) (đo ở đktc). Nếu trung hòa 0,30 mol hỗn hợp trên thì cần 500...
Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất: \(HCOOH,C{H_3}{\rm{COOH,C}}{{\rm{H}}_3}C{H_2}OH,\) \(C{H_2} = CHCOOH.\) Viết các PTHH minh họa.Giải:Dùng quỳ tím nhận được \(C{H_3}C{H_2}OH\) là chất không làmDùng dung dịch brom/\(CC{l_4}\) nhận được, \(C{H_2} = CHC{\rm{OOH}}\)Dùng phản ứng tráng bạc...