Bài 62: Luyện tập Axit Cacboxylic


Hãy điền các từ ngữ thích hợp và các chỗ trống trong đoạn viết về cấu trúc nhóm cacboxyl sau đây:“Nhóm cacboxyl được hợp thành bởi…(1)… và …(2)… Do mật độ electron dịch chuyển từ nhóm …(3)… về, nên nhóm...
Hãy so sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của anđhit và axit tương úng. Giải thích nguyên nhân dẫn tới sự khác nhau giữa chúng.Giải- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt sôi của axit...
a) Hãy nêu những phản ứng ở gốc hiđrocacbon của axit cacboxylic, cho thí dụ minh họa?  b) Hãy nêu các phản ứng ở gốc hiđrocacbon của axit cacboxylic, cho thí dụ minh họa?Giải        a) Những phản ứng ở nhóm axit...
a) Hãy nêu phương pháp chung điều chế axit cacboxylicb) Hãy nêu phương trình hóa học của phản ứng điều chế chế axit axetic trong công nghiệp đi từ metanol, từ etilen và axetilen. Hiện nay người ta sử dụng...
Vì sao axit axetic được sản xuất nhiều hơn so với các axit hữu cơ khác?Giải  \(C{H_3}{\rm{COO}}H\) được sản xuất nhiều hơn vì nó có nhiều tác dụng: Làm nguyên liệu để tổng hợp thuốc diệt cỏ 2,4-D, este, xenlulozơ...
Hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau:a) Etyl axetat, fomalin, axit axetic và etanol.b) Các dung dịch: axetanđehit, glixerol, axit acrylic và axit axetic.Giải  a) Dùng quỳ tím nhận biết được \(C{H_3}{\rm{COO}}H\) vì làm quỳ tím hóa đỏ.Dùng...
Cho nước brom vào hỗn hợp phenol và axit axetic, đến khi ngừng mất màu nước brom thì lọc và thu được 33,1 g kết tủa trắng. Để trung hòa phần nước lọc, cần dùng hết 248 ml dung dịch...
Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy hợp chất A chứa 55,81% C, 7,01% H còn lại là oxi; A là chất lỏng ít tan trong nước, không có vị chua, không làm mất màu nước brom. 1,72 ga...
Tổng hợp isoamyl axetta (để làm “dầu chuối”) gồm 3 giai đoạn như sau:A: Cho 60,0 ml axit axetic “băng” (axit 100%, \(D = 1,05g/c{m^3}\)), 108,6 ml 3-metylbuatn-1-ol (ancol isoamylic,  \(D = 0,81g/c{m^3}\), nhiệt độ dôi xem bảng 8.3) và...