Bài 62. Luyện tập – VBT Toán 2


1.Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 14 - 7 =..... \cr & 14 - 9 =..... \cr} \)               \(\eqalign{& 14 - 8 =..... \cr & 14 - 6 =..... \cr} \)\(\eqalign{ & 14 - 0 =........