Bài 62 sách giải tích 12 nâng cao trang 118


  Bài 62. Vẽ đồ thị của hàm số \(y = {\left( {\sqrt 3 } \right)^x}\). Dựa vào đồ thị, hãy giải thích các bất phương trình sau:a) \({\left( {\sqrt 3 } \right)^x} \le 1\);                   b) \({\left( {\sqrt 3 } \right)^x} > 3\)GiảiTXĐ:...

  Bài 62. Vẽ đồ thị của hàm số \(y = {\left( {\sqrt 3 } \right)^x}\). Dựa vào đồ thị, hãy giải thích các bất phương trình sau:

  a) \({\left( {\sqrt 3 } \right)^x} \le 1\);                   b) \({\left( {\sqrt 3 } \right)^x} > 3\)

  Giải

  TXĐ: \(D =\mathbb R\)

  Hàm số đồng biến trên R.

  Bài 62 sách giải tích 12 nâng cao trang 118

  Bài 62 sách giải tích 12 nâng cao trang 118

  a) \({\left( {\sqrt 3 } \right)^x} \le 1 \Leftrightarrow x \le 0\) (ứng với những điểm trên đồ thị có tung độ lớn hơn 1)
  b) \({\left( {\sqrt 3 } \right)^x} > 3 \Leftrightarrow x > 2\) (ứng với những điểm trên đồ thị có tung độ lón hơn 3).