Bài 62 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao


  Giải các hệ bất phương trìnha) \(\left\{ \matrix{ 4x - 3 < 3x + 4 \hfill \cr {x^2} - 7x + 10 \le 0 \hfill \cr} \right.\)b) \(\left\{ \matrix{ 2{x^2} + 9x - 7 > 0 \hfill \cr {x^2} + x - 6 \le 0 \hfill \cr} \right.\)c)\(\left\{ \matrix{ {x^2} - 9...

  Giải các hệ bất phương trình

  a) 

  \(\left\{ \matrix{
  4x – 3 < 3x + 4 \hfill \cr
  {x^2} – 7x + 10 \le 0 \hfill \cr} \right.\)

  b) 

  \(\left\{ \matrix{
  2{x^2} + 9x – 7 > 0 \hfill \cr
  {x^2} + x – 6 \le 0 \hfill \cr} \right.\)

  c)

  \(\left\{ \matrix{
  {x^2} – 9 < 0 \hfill \cr
  (x – 1)(3{x^2} + 7x + 4) \ge 0 \hfill \cr} \right.\)

  Đáp án

  a) Ta có: 

  \( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  4x – 3 < 3x + 4 \hfill \cr
  {x^2} – 7x + 10 \le 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x < 7 \hfill \cr
  2 \le x \le 5 \hfill \cr} \right.\)

  \(\Leftrightarrow 2 \le x \le 5\)

  Vậy \(S = [2, 5]\)

  b) Ta có:

  \(\eqalign{
  & \left\{ \matrix{
  2{x^2} + 9x – 7 > 0 \hfill \cr
  {x^2} + x – 6 \le 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  \left[ \matrix{
  x < {{ – 9 – \sqrt {137} } \over 4} \hfill \cr
  x > {{ – 9 + \sqrt {137} } \over 4} \hfill \cr} \right. \hfill \cr
  – 3 \le x \le 2 \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow {{ – 9 + \sqrt {137} } \over 4} < x < 2 \cr} \) 

  Vậy \(S = ({{ – 9 + \sqrt {137} } \over 4};2{\rm{]}}\)

  c) Ta có:

  \(\eqalign{
  & \left\{ \matrix{
  {x^2} – 9 < 0 \hfill \cr
  (x – 1)(3{x^2} + 7x + 4) \ge 0 \hfill \cr} \right.\cr& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  – 3 < x < 3 \hfill \cr
  \left[ \matrix{
  – {4 \over 3} \le x \le – 1 \hfill \cr
  x \ge 1 \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  – {4 \over 3} \le x \le – 1 \hfill \cr
  1 \le x \le 3 \hfill \cr} \right. \cr} \)

  Vậy \(S = \,{\rm{[}} – {4 \over 3},\, – 1{\rm{]}}\, \cup {\rm{[}}1,\,3)\)