Bài 63 trang 123 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 63. Giải các phương trình sau:\(\eqalign{ & a)\,{\left( {2 + \sqrt 3 } \right)^{2x}} = 2 - \sqrt 3 ; \cr & c)\,{2.3^{x + 1}} - {6.3^{x - 1}} - {3^x} = 9; \cr} \)     \(\eqalign{ & b)\,{2^{{x^2} - 3x + 2}} = 4; \cr & d){\log _3}\left(...

  Bài 63. Giải các phương trình sau:

  \(\eqalign{
  & a)\,{\left( {2 + \sqrt 3 } \right)^{2x}} = 2 – \sqrt 3 ; \cr
  & c)\,{2.3^{x + 1}} – {6.3^{x – 1}} – {3^x} = 9; \cr} \)     

  \(\eqalign{
  & b)\,{2^{{x^2} – 3x + 2}} = 4; \cr
  & d){\log _3}\left( {{3^x} + 8} \right) = 2 + x. \cr} \)

  giải

  a) Ta có \(\left( {2 + \sqrt 3 } \right)\left( {2 – \sqrt 3 } \right) = 1\) nên \(2 – \sqrt 3  = {1 \over {2 + \sqrt 3 }} = {\left( {2 + \sqrt 3 } \right)^{ – 1}}\)
  Do đó \({\left( {2 + \sqrt 3 } \right)^{2x}} = 2 – \sqrt 3  \Leftrightarrow {\left( {2 + \sqrt 3 } \right)^{2x}} = {\left( {2 + \sqrt 3 } \right)^{ – 1}} \Leftrightarrow 2x =  – 1 \Leftrightarrow x =  – {1 \over 2}\)
  Vậy tập nghiệm phương trình là \(S = \left\{ { – {1 \over 2}} \right\}\)
  b)

  \({2^{{x^2} – 3x + 2}} = 4 \Leftrightarrow {2^{{x^2} – 3x + 2}} = {2^2} \Leftrightarrow {x^2} – 3x + 2 = 2 \Leftrightarrow {x^2} – 3x = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = 0 \hfill \cr
  x = 3 \hfill \cr} \right.\)

  Vậy \(S = \left\{ {0;3} \right\}\)
  c)

  \(\eqalign{
  & {2.3^{x + 1}} – {6.3^{x – 1}} – {3^x} = 9 \Leftrightarrow {6.3^x} – {6 \over 3}{.3^x} – {3^x} = 9 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow {3.3^x} = 9 \Leftrightarrow {3^x} = 3 \Leftrightarrow x = 1 \cr} \)

  vậy \(S = \left\{ 1 \right\}\)
  d)

  \(\eqalign{
  & {\log _3}\left( {{3^x} + 8} \right) = 2 + x \Leftrightarrow {3^x} + 8 = {3^{2 + x}} \Leftrightarrow {3^x} + 8 = {9.3^x} \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \Leftrightarrow {8.3^x} = 8 \Leftrightarrow {3^x} = 1 \Leftrightarrow x = 0 \cr} \)

  Vậy  \(S = \left\{ 0 \right\}\)