Bài 64 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao


  Tìm các giá trị của m để hệ bất phương trình sau có nghiệm:\(\left\{ \matrix{ {x^2} + 2x - 15 < 0 \hfill \cr (m + 1)x \ge 3 \hfill \cr} \right.\)Đáp ánTa có: x2 + 2x – 15 < 0 ⇔ -5 < x < 3 Ta xét bất phương...

  Tìm các giá trị của m để hệ bất phương trình sau có nghiệm:

  \(\left\{ \matrix{
  {x^2} + 2x – 15 < 0 \hfill \cr
  (m + 1)x \ge 3 \hfill \cr} \right.\)

  Đáp án

  Ta có: x2 + 2x – 15 < 0 ⇔ -5 < x < 3

  Bài 64 trang 136 SGK Đại số 10 nâng cao 

  Ta xét bất phương trình: (m + 1)x ≥ 3  (*)

  + Nếu m = -1 thì S = Ø

  + Nếu m > -1 thì: \((*) \Leftrightarrow x \ge {3 \over {m + 1}}\)

  Hệ có nghiệm: 

  \( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  {3 \over {m + 1}} < 3 \hfill \cr
  m > – 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  m > 0 \hfill \cr
  m > – 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow m > 0\)

  + Nếu m < -1 thì \((*) \Leftrightarrow x \le {3 \over {m + 1}}\)

  Hệ có nghiệm: 

  \( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  {3 \over {m + 1}} > – 5 \hfill \cr
  m + 1 < 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  3 < – 5m – 5 \hfill \cr
  m < – 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow m < – {8 \over 5}\)

  Vậy hệ có nghiệm khi và chỉ khi: 

  \(\left[ \matrix{
  m < – {8 \over 5} \hfill \cr
  m > 0 \hfill \cr} \right.\)