Bài 66 trang 58 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 66. Tìm các hệ số \(a, b\) sao cho parabol \(y = 2{x^2} + ax + b\) tiếp xúc với hypebol \(y = {1 \over x}\) tại điểm \(M\left( {{1 \over 2};2} \right)\)GiảiGiả sử \(f\left( x \right) = 2{x^2} + ax + b;\,g\left( x \right) = {1 \over x}\)Parabol  tiếp xúc...

  Bài 66. Tìm các hệ số \(a, b\) sao cho parabol \(y = 2{x^2} + ax + b\) tiếp xúc với hypebol \(y = {1 \over x}\) tại điểm \(M\left( {{1 \over 2};2} \right)\)

  Giải

  Giả sử \(f\left( x \right) = 2{x^2} + ax + b;\,g\left( x \right) = {1 \over x}\)

  Parabol  tiếp xúc với hypebol tại \(M\left( {{1 \over 2};2} \right)\) khi và chỉ khi

  \(\left\{ \matrix{
  f\left( {{1 \over 2}} \right) = g\left( {{1 \over 2}} \right) = 2 \hfill \cr
  f’\left( {{1 \over 2}} \right) = g’\left( {{1 \over 2}} \right) \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  {1 \over 2} + {a \over 2} + b = 2 \hfill \cr
  4.{1 \over 2} + a = – {1 \over {{{\left( {{1 \over 2}} \right)}^2}}} \hfill \cr} \right.\)

  \( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  a + 2b = 3 \hfill \cr
  a + 2 = – 4 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  a = – 6 \hfill \cr
  b = {9 \over 2} \hfill \cr} \right.\)