Bài 67 trang 151 SGK Đại số 10 nâng cao


  Giải các bất phương trình:a) \(\sqrt {{x^2} + x - 6}  < x - 1\)b) \(\sqrt {2x - 1}  \le 2x - 3\)c) \(\sqrt {2{x^2} - 1}  > 1 - x\)d) \(\sqrt {{x^2} - 5x - 14}  \ge 2x - 1\)Đáp ána) Ta có:\(\eqalign{ & \sqrt {{x^2} + x -...

  Giải các bất phương trình:

  a) \(\sqrt {{x^2} + x – 6}  < x – 1\)

  b) \(\sqrt {2x – 1}  \le 2x – 3\)

  c) \(\sqrt {2{x^2} – 1}  > 1 – x\)

  d) \(\sqrt {{x^2} – 5x – 14}  \ge 2x – 1\)

  Đáp án

  a) Ta có:

  \(\eqalign{
  & \sqrt {{x^2} + x – 6} < x – 1\cr& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  {x^2} + x – 6 \ge 0 \hfill \cr
  x – 1 > 0 \hfill \cr
  {x^2} + x – 6 < {(x – 1)^2} \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  \left[ \matrix{
  x \le 3 \hfill \cr
  x \ge 2 \hfill \cr} \right. \hfill \cr
  x > 1 \hfill \cr
  3x < 7 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow 2 \le x < {7 \over 3} \cr} \)

  Vậy \(S = {\rm{[}}2,{7 \over 3})\)

  b) Ta có:

  \(\eqalign{
  & \sqrt {2x – 1} \le 2x – 3 \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  2x – 1 \ge 0 \hfill \cr
  2x – 3 \ge 0 \hfill \cr
  2x – 1 \le {(2x – 3)^2} \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x \ge {1 \over 2} \hfill \cr
  x \ge {3 \over 2} \hfill \cr
  4{x^2} – 14x + 10 \ge 0 \hfill \cr} \right.\cr& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x \ge {3 \over 2} \hfill \cr
  \left[ \matrix{
  x \le 1 \hfill \cr
  x \ge {5 \over 2} \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x \ge {5 \over 2} \cr} \) 

  Vậy \(S = {\rm{[}}{5 \over 2}; + \infty )\)

  c) Ta có: 

  \(\eqalign{
  & \sqrt {2{x^2} – 1} > 1 – x \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  \left\{ \matrix{
  1 – x < 0 \hfill \cr
  2{x^2} – 1 > 0 \hfill \cr} \right. \hfill \cr
  \left\{ \matrix{
  1 – x \ge 0 \hfill \cr
  2{x^2} – 1 > {(1 – x)^2} \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x > 1 \hfill \cr
  \left\{ \matrix{
  x \le 1 \hfill \cr
  {x^2} + 2x – 2 > 0 \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x > 1 \hfill \cr
  \left\{ \matrix{
  x \le 1 \hfill \cr
  \left[ \matrix{
  x < – 1 – \sqrt 3 \hfill \cr
  x > – 1 + \sqrt 3 \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right.\cr& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x < – 1 – \sqrt 3 \hfill \cr
  x > – 1 + \sqrt 3 \hfill \cr} \right. \cr} \)

  Vậy \(S = ( – \infty, – 1 – \sqrt 3 ) \cup ( – 1 + \sqrt 3, + \infty )\)

  d) Ta có:

  \(\eqalign{
  & \sqrt {{x^2} – 5x – 14} \ge 2x – 1 \cr
  & \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  \left\{ \matrix{
  2x – 1 < 0 \hfill \cr
  {x^2} – 5x – 14 \ge 0 \hfill \cr} \right. \hfill \cr
  \left\{ \matrix{
  2x – 1 \ge 0 \hfill \cr
  {x^2} – 5x – 14 \ge {(2x – 1)^2} \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right.\cr& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  \left\{ \matrix{
  x < {1 \over 2} \hfill \cr
  \left[ \matrix{
  x \le – 2 \hfill \cr
  x \ge 7 \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right. \hfill \cr
  \left\{ \matrix{
  x \ge {1 \over 2} \hfill \cr
  3{x^2} + x + 15 \le 0 \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x \le – 2 \cr} \) 

  Vậy \(S = (-∞, -2]\)