Bài 7. Bài thực hành 2


Mô tả những gì quan sát được ở mỗi thí nghiệm và giải thích.Lời giải:1. Thí nghiệm 1:- Hiện tượng: Sau một thời gian thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh.- Giải thích: Do khí amoniac từ bông đã di chuyển...