BÀI 7. BẲNG TUẦN HOÀN VÀ CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC


Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar thuộc chu kì 3Lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa là A. 3.                         B. 10...
Tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) trong ion \(M^+\) là 57. Trong bảng tuần hoàn M nằm ởA. chu kì 4, nhóm IA.                            B. chu...
a) Chu kì 1, chu kì 2, chu kì 3, mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố?b) Chu kì 4, chu kì 5, mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố?c) Chu kì 6 có bao nhiêu nguyên tố?d)...
Các nguyên tố hịđro (H) và heli (He) thuộc chu kì 1. Hỏi các nguyên tử H và He có mấy lớp electron và lớp electron ngoài cùng có tối đa bao nhiêu electron?Lời giải:Các nguyên tố H và He...
Các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne thuộc chu kì 2. Hỏi lớp electron ngoài cùng là lớp nào, có tối đa bao nhiêu electron?Lời giải:Các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne...
Các chu kì đều được bắt đầu bằng các nguyên tố gì và được kết thúc bằng các nguyên tố gì?Lời giải:Chu kì nào cũng được bắt đầu bằng một kim loại kiềm (trừ chu kì 1) và kết thúc...
a) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu cột, có bao nhiêu nhóm và các nhóm đánh số như thế nào?b) Nguyên tử của các nguyên tố thuộc cùng một cột có đặc điểm gì?Lời giải:a) Bảng tuần hoàn có 18...
a) Khối các nguyên tố s gồm các nhóm nào, được gọi là các nhóm gì?b) Khối các nguyên tố p gồm các nhóm nào?c) Khối các nguyên tố d gồm các nhóm nào?d) Khối các nguyên tố f gồm...
Các nguyên tố hoá học có số điện tích hạt nhân Z > 82 đều không bền và có tính phóng xạ, hạt nhân nguyên tử không bền và tự phân hủya) Dựa vào bảng tuần hoàn, xét xem đối...
Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13. Xác định tên nguyên tố và nguyên tử khối của nguyên tố đó. Viết cấu hình electron nguyên tử.Lời giải:- Trong nguyên tử thì...
Nguyên tử của nguyên tố X cố tổng số các hạt (p, n, e) bằng 40. Biết số khối A < 28. Xác định vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn.Lời giải:Theo đề bài ta có: 2Z...