Bài 7: Câu lệnh lặp


Hãy mô tả thuật toán để tính tổng sau đây: \(A = {1 \over {1.3}} + {1 \over {2.4}} + {1 \over {3.5}} +  \ldots  + {1 \over {n\left( {n + 2} \right)}}\) Lời giải: Giải thuật tính tổng trên là: - Bước...
Hãy sửa lại chương trình ở Ví dụ 5 để tính tổng các số tự nhiên chia hết cho 3 không vượt quá N cho trướcLời giải: program Tinh_tong;var     N,i:integer;          S:longint;begin          write('Nhap so N = ');          readln(N);          S:= 0;          for...
Cho một vài ví dụ về hoạt động được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống hàng ngàyLời giải: - Các ngày trong tuần các em đều lặp đi lặp lại hoạt động buổi sáng đến trường...
Hãy cho biết tác dụng câu lệnh lặp với số lần biết trước.Lời giải: Câu lệnh lặp với số lần lặp biết trước chỉ thị cho máy tính thực hiện một lệnh hoặc một nhóm lệnh với số lần đã được...
Khi thực hiện câu lệnh lặp, máy tính kiểm tra một điều kiện.Với lệnh lặp:For < biến đếm>:= < giá trị đầu> to < giá trị cuối> do < câu lệnh> của Pascal, điều kiện cần phải kiểm tra là...
Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j là bao nhiêu?j:= 0; for i:= 0 to 5 do j:=j+2;Lời giải: Ta có 6 vòng lặp từ i = 0 tới i = 5 Ta có tổng cấp...
Các câu lệnh Pascal sau có hợp lệ không, vì sao? Mã PHP: a) for i:= 100 to 1 do writeln('A'); b) for i:= 1.5 to 10.5 do writeln('A'); c) for i= 1 to 10 do writeln('A'); d) for i:=1...