Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật


Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.Hình dạng, kích thước của các tế bào thực vật khác nhau. nhưng chúng đều gồm các thành phần sau :vách tế bào (chỉ có ở tế bào...
Đề bàiQuan sát 3 hình trên. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá.Xem lại 3 hình một lần nữa, hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật.Lời giải chi tiết- Rễ, thân, lá...
Đề bàiHãy nhận xét về kích thước của các loại tế bào thực vật?Lời giải chi tiếtKích thước của tế bào thực vật rất da dạng, chủ yếu tế bào có kích thước nhỏ trừ một số tế bào của...
Đề bàiQuan sát H.7.5 hãy nhận xét:- Cấu tạo hình dạng các tế bào của cùng một loại mô, các loại mô khác nhau?- Từ đó rút ra kết luận: Mô là gì?Lời giải chi tiết- Các tế bào của...
Đề bàiTế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào? Lời giải chi tiếtDựa vào số đô và hình dạng tế bào chúng ta nhân thấy: tế bào thực vật có kích thước và hình dạng rất...
Đề bàiTế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?Lời giải chi tiếtThành phần chủ yếu của tế bào thực vật:     - Vách tế bào (chỉ có ở tế bào thực vật): quy định và duy trì...
Đề bàiMô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?Lời giải chi tiếtMô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng. Có các loại mô:  - Mô nâng đỡ.  - Mô...