Bài 7. Con lắc đơn – Con lắc vật lý


Bài 1. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộcA. Khối lượng của con lắc.B. Trọng lượng của con lắc.C. Tỉ số của trọng lượng và khối lượng của con lắc.D. Khối lượng riêng của con lắc.GiảiChu...
Bài 2. Chu kì của con lắc vật lí được xác định bằng công thứcA.\(T = {1 \over {2\pi }}\sqrt {{{mgd} \over I}}.\)                B.\(T = 2\pi \sqrt {{{mgd} \over I}.} \)C.\(T = 2\pi...
Bài 3. Tìm chiều dài của con lắc đơn có chu kì \(1\) s ở nơi có gia tốc trọng trường \(g =9,81\) m/s2.GiảiCon lắc đơn có chu kì \(T = 1\) (s) tại nơi có gia tốc trọng trường...
Bài 4. Ở nơi mà con lắc đơn đếm giây ( tức là có chu kì \(2\) s) có độ dài \(1\) m thì con lắc đơn có độ dài \(3\) m dao động với chu kì bằng bao nhiêu?Giải...
Bài 5. Một vật rắn có khối lượng \(m = 1,5\) kg có thể quay quanh một trục nằm ngang. Dưới tác dụng của trọng lực, vật dao động nhỏ với chu kì \(T = 0,5\) s. Khoảng cách từ...