Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời


Em hãy nêu tên ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929.Trả lời:- Đông Dương Cộng sản đảng,- An Nam Cộng sản đảng- Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý đúng  Lí do phải hợp nhất ba tổ chức cộng sản là:☐ Để tăng thêm sức mạnh cho cách mạng Việt Nam.☐ Đoàn kết toàn dân chống kẻ thù chung, giải phóng...
Dựa vào sách giáo khoa, hãy hoàn thành bảng sau:Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản(Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam)Thời gian Địa điểm Người chủ trì Nội dung Trả lời:Thời gianĐầu xuân năm 1930Địa điểmHồng Công (Trung Quốc)Người...
Em hãy nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.Trả lời:- Đảng ra đời đánh dấu bước ngoặt trọng đại của Cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam được lịch sử giao cho sứ...
Em hãy sưu tầm một số câu thơ hoặc một số lời bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam.Trả lời:Bài thơ: Ba mươi năm đời ta có Đảng  Tác giả: Tố Hữu(Trích)... Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắtĐảng...