Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời


Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản?Trả lời:Từ giữa năm 1929, ở nước ta lần lượt ra đời ba tổ chức cộng sản. Các tổ chức này hoạt động riêng lẻ và chưa có sự...
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì?Trả lời:Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở Hồng Kông - Trung Quốc từ ngày 6/1 đến ngày 7/2...
Em hãy trình bày kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam.Trả lời:Sau những ngày làm việc khẩn trương, trong hoàn cảnh bí mật, hội nghị đã nhất trí hợp nhất các tổ chức...