Bài 7: Độ dài đường thẳng


Xem hình 10.a) Đo rồi sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA theo thứ tự giảm dần.b) Tính chu vi hình ABCDE (tức là tính AB+BC+CD+DE+EA)Giảia) Dùng thước chia khoảng đo độ dài các đoạn...
Tính khoảng cách (theo đường chim bay) giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo bản đồ việt Nam.GiảiSử dụng một bản đồ Việt Nam bất kì. Chọn Hà Nội là điểm M, thành phố Hồ Chí Minh...
Chọn từ hoặc cụm từ: (1) trùng nhau; (2) 0; (3) độ dài đoạn thẳng; (4) khoảng cách giữa hai điểm; (5) cách, điền vào chỗ trống thích hợp trong mỗi câu sau đây để diễn đạt đúng về độ...
Biết AB = 5 (cm) và CD = 3 (cm), EF = 4 (cm) và GH = 3 (cm).Chọn từ, cụm từ hoặc kí hiệu: lớn hơn; nhỏ hơn; bằng nhau; có cùng độ dài; <; =; >, điền vào...
So sánh các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình 12 rồi đánh cùng dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau.GiảiDùng thước chia  khoảng để đo độ dài các đoạn thẳng. Ta có:AB = 37 mm                  CD = 37...
Viết tên hai đoạn thẳng bằng nhau trong hình 13 và độ dài của chúng.GiảiHai đoạn thẳng bằng nhau và độ dài của chúng: AC = BD = 22mm
Đo kích thước quyển sách “ Toán 6, tập 1’’ và ghi kết quả:Chiều dài: ……….mmChiều rộng:…………mmKích thước:  ……×…….GiảiChiều dài: 240 mmChiều rộng: 170 mmKích thước: 170mm x 240mm
Quan sát hình bs 5.Đo và cho biết độ dài của các đoạn thẳng sau:AB =...BC =...CD =...DA =...OA =...OB =...OC =...OD =...AC =...BD =...b) Chọn một trong các kí hiệu ''<'' hoặc ''='' hoặc ''>'' điền vào chỗ trống...