Bài 7. Hình bình hành


Các tứ giác ABCD, EFGH vẽ trên giấy kẻ ô vuông ở hình 7 có là hình bình hành không? Giải:                                        ...
Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD. Chứng minh rằng DE = BF.Giải:                                ...
Cho hình bình hành ABCD. Tia phân giác của góc A cắt CD ở M. Tia phân giác của góc C cắt AB ở N. Chứng minh rằng AMCN là hình bình hành.Giải:              ...
Trên hình 8, cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng AECF là hình bình hành.Giải:                                              ...
Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?Giải:                       ...
Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở E, F. Chứng minh rằng DE = EF = FB.Giải:      ...
Tính các góc của hình bình hành ABCD, biết:a. \(\widehat A = {110^0}\)b. \(\widehat A - \widehat B = {20^0}\)Giải:                        a. Tứ giác ABCD là hình bình hành.\( \Rightarrow \widehat C = \widehat A = {110^0}\) (tính chất hình bình hành)\(\widehat...
Trong các tứ giác trên hình 9, tứ giác nào là hình bình hành?                                                     ...
Chu vi hình bình hành ABCD bằng 10cm, chu vi tam giác ABD bằng 9cm. Tính độ dài BD.Giải:                                          ...
Trên hình 10, cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng AE // CF. Giải:                                                  ...
Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi M là giao điểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE. Chứng minh rằng:a. EMFN là hình...
                                                                       Trên hình 11, cho ABCD là...
Cho hình bình hành ABCD. Qua C kẻ đường thẳng xy chỉ có một điểm chung C với hình bình hành. Gọi AA’, BB’, DD’ là các đường vuông góc kẻ từ A, B, D đến đường thẳng xy. Chứng...
Cho hình bình hành ABCD và đường thẳng xy không có điểm chung với hình bình hành. Gọi  AA’, BB’, CC’, DD’ là đường vuông góc kẻ từ A, B, C, D đến đường thẳng xy. Tìm mối liên hệ...
Cho hình bình hành ABCD có\(\widehat A = \alpha  > {90^0}\). Ở phía ngoài hình bình hành, vẽ các tam giác đều ADF, ABE.a. Tính \(\widehat {EAF}\)b. Chứng minh rằng tam giác CEF là tam giác đều.Giải:      ...
Cho tam giác ABC. Ở phía ngoài tam giác, vẽ các tam giác vuông cân tại A là ABD, ACE. Vẽ hình bình hành ADIE. Chứng minh rằng:a. IA = BC;                                       b. IA ⊥ BC.Giải:           ...
Dựng hình bình hành ABCD, biết:                                         a. AB = 2cm, AD = 3cm, \(\widehat A = {110^0}\)b. AC = 4cm, BD...
Cho ba điểm A, B, C trên giấy kẻ ô vuông (h.12). Hãy vẽ điểm thứ tư M sao cho A, B, C, M là bốn đỉnh của một hình bình hành        Giải:               ...
Cho tam giác ABC. Dựng đường thẳng song song với BC, cắt cạnh AB ở E, cắt cạnh AC ở F sao cho BE = AF.Giải:                            ...
Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu:A. AB = CD;                                                        B. AD = BC;C. AB // CD và AD = BC;                                    D. AB = CD và AD = BC.Hãy chọn phương án đúng.Giải: Chọn (D) đúng.
Cho hình bình hành ABCD, các đường chéo cắt nhau tại O. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của OD, OB. Gọi K là giao điểm của AE và CD. Chứng minh rằng:a. AE song song CFb....
Cho hình bình hành ABCD. Lấy điểm E trên cạnh AB, điểm F trên cạnh CD sao cho AE = CF. Chứng minh rằng ba đường thẳng AC, BD, EF đồng quy.Giải:                ...