Bài 7: Hình chiếu phối cảnh


Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu gì? So sánh với cách xây dựng hình chiếu trục đo và cách xây dựng hình chiếu vuông góc.Trả lời:Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.Trong...
Vẽ phác hình chiếu phối cảnh của các vật thể được cho bằng hai hình chiếu vuông góc ở hình 7.4Trả lời:a) b) 
Hình chiếu phối cảnh thường được sử dụng trong các bản vẽ nào ? Tại sao?Trả lời:Hình chiếu phối cảnh thường được đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kê kiến trúc và xây...
Điểm tụ là gì? Khi xây dựng hình chiếu phối cảnh một điểm tụ, mặt tranh được đặt ở vị trí nào?Trả lời:Các đường thẳng trong thực tế song song với nhau và không song song với mặt phẳng hình...