Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều


Hình chóp tứ giác đều S.ABCD (h.144) có các mặt bên là những tam giác đều, AB = 8m, O là trung điểm của AC.Độ dài đoạn SO là:A. \(8\sqrt 2 \)mB. \(6m\)C. \(\sqrt {32} m\)D. 4mHãy chọn kết quả...
Hình chóp lục giác đều S.ABCDEH có AB = 6cm, cạnh bên SA = 10cm. Vậy chiều cao hình chóp là:A. 6cmB. 8cmC. \(\sqrt {91} cm\)D. \(\sqrt {136} cm\)Hãy chọn kết quả đúng.Giải:Gọi SO là đường cao của hình chóp.Khi...