Bài 7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số của một số h…


Bài 51a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: \(y = {{2{x^2} + 5x + 4} \over {x + 2}}\)b) Chứng minh rằng giao điểm \(I\) của đường tiệm cận của đồ thị là tâm...
Bài 52. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau: a) \(y = {{{x^2} - 3x + 6} \over {x - 1}}\)            b) \(y = {{2{x^2} - x + 1}...
Bài 53a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số \(y = {{x + 1} \over {x - 2}}\)b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại giao điểm \(A\) của...
Bài 54a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số \(y = 1 - {1 \over {x + 1}}\)b) Từ đồ thị \((H)\) suy ra cách vẽ đồ thị của hàm số \(y = 1...
Bài 55a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số \(y = x - {2 \over {x - 1}}\)b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho biết rằng tiếp tuyến đó...
Bài 56a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị \((C)\) của hàm số \(y = {{{x^2}} \over {x + 1}}\)b) Từ đồ thị \((C)\) suy ra cách vẽ đồ thị của hàm số \(y = {{{x^2}} \over {\left|...
Bài 49.a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: \(y = {{x - 2} \over {2x + 1}}\)b) Chứng minh rằng giao điểm \(I\) của hai đường tiệm cận của đồ thị là tâm đối...
 Bài 50. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau:a) \(y = {{x + 1} \over {x - 1}}\)                       b) \(y = {{2x + 1} \over...