Bài 7: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.


Tính giá trị các lũy thừa sau:a) \({2^5}\)              b) \({3^4}\)              c) \({4^3}\)              d) \({5^4}\)Giảia) \({2^5} = 2.2.2.2.2 = 32\)       ...
Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:a) \({5^3}{.5^6}\)                               b) \({3^4}.3\)Giảia) \({5^3}{.5^6} = {5^{3 + 6}} = {5^9}\)             ...
Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1; 8; 10; 16; 40; 125.GiảiCác số là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1:\(8...
Viết mỗi số sau dứới dạng lũy thừa của 10:10 000; 1 000 000 000   Giải10 000 = \({10^4}\); 1 000 000 000 = \({10^9}\)                      
Số nào lớn hơn trong hai số sau:a) \({2^6}\) và \({8^2}\)                          b) \({5^3}\) và \({3^5}\)             Giảia) \({2^6} = {\rm{ }}2.2.2.2.2.2{\rm{ }} = {\rm{ }}64{\rm{ }};...
Viết gọn bằng cách dùng lũy thừa:a) a.a.a.b.b                              b) m.m.m.m +p.pGiảia) a.a.a.b.b = \({a^3}.{b^2}\)               b) m.m.m.m +p.p=  \({m^4} + {p^2}\)
Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:a) \({a^3}.{a^5}\)                      b) \({x^7}.x.{x^4}\)c) \({3^5}{.4^5}\)                       d) \({8^5}{.2^3}\)Giảia) \({a^3}.{a^5} = {a^{3 +...
Dùng lũy thừa để viết các số sau:a) Khối lượng Trái đất bằng \(6\underbrace {00...00}_{21 chữ số 0}\) tấn.b) Khối lượng khí quyển Trái Đất bằng \(5\underbrace {00...00}_{15 chữ số 0}\) tấnGiảia) \(6\underbrace {00...00}_{21 chữ số 0}\) tấn = \(6. 1\underbrace {00...00}_{21...
Cách tính nhanh bình phương của một số tận cùng bằng 5: Muốn bình phương số tận cùng bằng 5, ta lấy số chục nhân với số chục cộng 1, rồi viết thêm 25 vào sau tích nhận được.   ...
Tích 74. 72 bằng:(A) 78 ;                      (B) 498 ;                       (C) 146 ;                    (D) 76.Hãy chọn phương án đúng.GiảiChọn (D) 76.
Nhà văn Anh Sếch - xpia (1564 - 1616) đã viết a2 cuốn sách, trong đó a là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số. Tính số sách mà ông đã viết.Giải992 = 9801
Viết các tổng sau thành một bình phương của một số tự nhiên:a) 13 + 23 + 33 + 43 ;                  b) 13 + 23 + 33 + 43 + 53.Giảia) 13...
Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:a) 7.7.7.7                                 b) 3.5.15.15c) 2.2.5.5.2                              d) 1000.10.10Giảia) \(7.7.7.7 = {7^4}\)               ...