Bài 7. Luyện tập. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CACBOHIĐRAT


2.31. Fructozơ thuộc loạiA. polisaccarit.                         B. ĐisaccaritC. monosaccarit.                      D. polime2.32. Xenlulozơ không thuộc loạiA. cacbohiđrat.                           B. gluxit.C. polisaccarit.                          ...
Hợp chất X có công thức phân tử C6H14O6. Chất X có thể được điều chế từ glucozơ. X tác dụng với natri tạo ra hợp chất C6H8Na6O6, tác dụng với đồng(II) hiđroxit tạo ra phức đồng màu xanh lam,...
Cho xenlulozơ tác dụng với anhiđrit axetic, người ta thu được axit axetic và 82,2 g hỗn hợp rắn gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Để trung hoà l/10 lượng axit tạo ra cần dùng 80 ml dung dịch NaOH...