Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat


1. Cấu tạo- Glucozơ ở dạng mạch hở là monoanđehit và poliancol: CH2OH[CHOH]4CHO- Fuctozơ ở dạng mạch hở là monoxeton và poliancol, có thể chuyển hóa thành glucozơ trong môi trường baz ơ:          CH2OH[CHOH3]CÔCH2OH                   CH2OH[ơCHOH]4CHO- Saccarozơ: phân tử không có...
Đề bàiĐể phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử?A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3;                                B. Nước brom và NaOH;C. HNO3 và AgNO3/NH3;                  ...
Đề bàiKhi đốt cháy hoàn toàn một tập hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1: 1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là chất nào trong...
Đề bàiTrình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:a) Glucozơ, glixerol, anđehit axetic.b) Glucozơ, saccrozơ,  glixerol.c) Saccarozơ, anđehit axetic, hồ tinh bột.Lời giải chi tiếta) Cách 1: Dùng dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ sau...
Đề bàiTừ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, nếu hiệu quất của quá trình sản xuất là 75%?Phương pháp giải - Xem chi tiết(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6162n kg...
Đề bàiTính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:a) 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.b) 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.c)  1 kg saccarozơ.Giả...
Đề bàiĐốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam nước.a) Tìm công thức đơn giản nhất của X. X thuộc loại cacbohiđrat nào đã học?b) Đun 16,2 gam X trong...