Bài 7: Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chấ…


Viết phương trình ion rút gon của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau?a) \(MgS{O_4} + NaN{O_3}\)b) \(Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2} + {H_2}S\) c) \(Pb{\left( {OH} \right)_2} + NaOH\)                                           d) \(N{a_2}S{O_3} +...
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch xảy ra khiA) Các chất phản ứng phải là chất dễ tanB) Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ của chúngC) Phản ứng không...
Rau quả khô được bảo quản bằng khí \(S{O_2}\) thường chứa một lượng nhỏ hợp chất có gốc\(SO_3^{2 - }\). Để xác định sự có mặt của các ion \(SO_3^{2 - }\)trong rau quả, một học sinh ngâm một ít...
Những hóa chất sau thường được dùng trong công việc nội trợ: muối ăn,giấm, bột nở \(\left( {N{H_4}HC{O_3}} \right)\), phèn chua  \(\left( {KAl\left( {S{O_4}} \right).12{H_2}O} \right)\), muối iot \(\left( {NaCl + KI} \right)\). Hãy dùng phản ứng hóa học để...
Hòa tan hoàn toàn 0,1022g một muối kim loại hóa trị hai \(MC{O_3}\) trong 20,00 ml dung dịch HCl 0,080M. Để trung hòa lượng HCl dư cần 5,64 ml dung dịch NaOH 0,10M. Xác định kim loại M.GiảiGọi khối lượng nguyên tử...
Dung dịch nào dưới đây có pH = 7,0?A.\(SnC{l_2}\)                                    B.NaF                         C. \(Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}\)                          D. KBrGiảiKBr (Muối của cation bazơ mạnh và gốc...
Dung dịch nào dưới đây có pH = 7,0?A. KI                                           B. \(KN{O_3}\) C. \(FeB{r_2}\)                                   D. \(NaN{O_2}\) Giải \(FeB{r_2}\) (Muối của cation...
Dung dịch nào ở câu 7 có độ pH > 7,0?Giải\(NaN{O_2}\) ( Muối của cation bazơ mạnh và gốc axit yếu)Chọn đáp án D
Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion trong dụng dịch để tạo thành kết tủa sau (hình 1.10):a.\(Cr{\left( {OH} \right)_3}\)                 ...
Tính nồng độ mol của các ion \({H^ + }\)  và \(O{H^ - }\)  trong dung dịch \(NaN{O_2}\)  1,0 M, biết rằng hằng số phân li bazơ của \(NO_2^ - \) là \({K_b} = 2,{5.10^{ - 11}}\)Giải                         ...