Bài 7: Luyện tập: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li


Hãy tìm trong các dãy chất sau dưới đây một dãy mà tất cả các muối trong đó đều bị thủy phân khi tan trong nước.\(\eqalign{  & A.\,N{a_3}P{O_4},Ba{(N{O_3})_2},KCl;  \cr  & B.\,Mg{(N{O_3})_2},Ba{(N{O_3})_2},NaN{O_3};  \cr  & C.\,{K_2}S,KHS,KHS{O_4};  \cr  & D.AlC{l_3};N{a_3}P{O_4};{K_2}S{O_3}. \cr} \)Giải:Chọn đáp...
Chất A là một muối tan được trong nước, Khi cho dung dịch A tác dụng với dung dịch bari clorua hoặc với lượng dư dung dịch natri hiđroxit đều thấy có kết tủa xuất hiện.Hãy nêu ra hai muối...
Hãy dẫn ra phản ứng giữa dung dịch các chất điện li tạo ra1. hai chất kết tủa.2. một chất kết tủa và một chất khí.Viết các phương trình hóa họcGiải:\(1.\,FeS{O_4} + Ba{(OH)_2} \to BaS{O_4} \downarrow\)\(  + Fe{(OH)_2} \downarrow  \)\(2.\,Ba{(HC{O_3})_2}...
Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch: \(NaOH,FeS{O_4},BaC{l_2},HCl\)Những cặp dung dịch nào có thể phản ứng được với nhau? Vì sao? Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra dưới dạng phân tử...
X là dung dịch \({H_2}S{O_4}\,0,02M,\) Y dung dịch \(NaOH\,0,035M\). Khi trộn lẫn dung dịch X với dung dịch Y ta được dung dịch Z có thể tích bằng tổng thể tích hai dung dịch mang trộn và pH=2. Coi \({H_2}S{O_4}\)...
Có 3 lọ hóa chất mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch \(NaCl,N{a_2}C{O_3}\,và\,HCl\). Không được dùng thêm bất kì hóa chất nào ( kể cả quỳ tím), làm thể nào để nhận ra các dung dịch này....