Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử


Bài 1.52 trang 11 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy cho biết kí hiệu để chỉ phân lớp electron với electron cuối cùng ở:a) Lớp thứ 2, phân lớp s và electron là độc thân. b) Lớp thứ 2, phân lớp...
Bài 1.53 trang 11 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy giải thích sự sắp xếp các electron vào các obitan trong nguyên tử nitơ (Z = 7) để minh họa cho các nguyên lí vững bền, nguyên lí Pau-li và...
Bài 1.54 trang 11 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy giải thích và so sánh việc sắp xếp electron vào các ô lượng tử và vào các obitan theo mức năng lượng.Giải Việc xếp các electron vào các ô lượng tử...
Bài 1.55 trang 11 SBT Hóa học 10 Nâng caoThế nào là cấu hình electron? Phân biệt cấu hình electron và thứ tự sắp xếp electron theo mức năng lượng. Lấy thí dụ minh họa.GiảiCấu hình electron là sự phân...
Bài 1.56 trang 11 SBT Hóa học 10 Nâng caoViết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:\(_6C;\,\,{\,_8}O;\,\,\,{\,_{11}}Na;\,\,{\,_{13}}Al;\,\,{\,_{17}}Cl;\,\,{\,_{20}}Ca\)GiảiHS tự viết và đối chiếu với bảng cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố (bảng 1.2) trong SGK.
Bài 1.57 trang 11 SBT Hóa học 10 Nâng caoSử dụng bảng tuần hoàn, hãy xác định các nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử dưới dạng ô lượng tử nếu cho biết số electron của các nguyên...
Bài 1.58 trang 11 SBT Hóa học 10 Nâng caoa) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X được phân bố như sau:Số hiệu nguyên tử và kí hiệu của nguyên tố X là:A. 5, B                       ...
Bài 1.61 trang 12 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy viết các cấu hình electron nguyên tử đầy đủ và cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố có số lớp electron ngoài cùng như sau: a) 2s1;b) 2s22p3;c)...