Bài 7. Những thành tựu văn hóa thời cận đại


1. Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đạiVào buổi đầu thời cận đại, văn học, nghệ thuật, tư tưởng có vai trò quan trọng trong việc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến...
2. Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XXa) Về văn họcThời kì từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của...
3. Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XXSự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ giữa thế kỉ XIX gây...
Đề bàiLập bảng hệ thống về các tác giả, tác phẩm nổi tiếng thuộc các lĩnh vực văn học, nghệ thuật vào buổi đầu thời cận đại.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 37,...
Đề bàiLập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX: tên tác giả, năm sinh - năm mất, tác phẩm tiêu biểu.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa...
Đề bàiTrình bày những hiểu biết của em về chủ nghĩa xã hội không tưởng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sách, báo, internet để trả lời.Lời giải chi tiết* Hoàn cảnh ra đời:- Chủ nghĩa tư bản phát...
Đề bàiHọc thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk...
 1. Âm nhạcNhà soạn nhạc Mô-da (1756 - 1791)Nhà soạn nhạc Trai-cốp-xki (1840 - 1893)2. Nhà văn - Nhà thơNhà văn Vich-to-huy-gô (1802-1885)Nhà văn Lép tôn Xtôi (1828-1910)Nhà thơ Pu-skin (1799 - 1837)3. Hội họaRem-bran (1606 - 1669)Van Gốc (1853...
Đề bàiLập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa thời cận đại: tác giả, năm sinh - năm mất, tác phẩm, nhận xét về những đóng góp và hạn chế.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào...
Đề bàiDẫn một tác phẩm văn học, nghệ thuật (tự chọn), nêu đôi nét về sự phản ánh đời sống xã hội đương thời của tác phẩm đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sách, báo, internet để trả...