Bài 7: Nitơ


2.1. Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng?A. Nguyên tử nitơ có hai lớp electron và lớp ngoài cùng có ba electron.B. Số hiệu nguyên tử của nitơ bằng 7.C. Ba electron ở phân lớp 2p...
2.3. Chỉ ra chất khử, chất oxi hoá trong phản ứng điều chế nitơ:NH4N02  N2 + 2H2OTrong phản ứng này, số oxi hoá của nitơ thay đổi thế nào?Hướng dẫn trả lời:Trong phản ứng điều chế nitơ NH4N02  N2 + 2H2O, nguyên...
2.4. Cho hỗn hợp các chất khí sau: N2, C02, S02, Cl2, HCl. Làm thế nào để thu được nitơ tinh khiết từ hỗn hợp khí trên. Giải thích cách làm và viết các phương trình hoá học (nếu có).Hướng...
2.5. Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21 g nitơ. Tính áp suất của khí trong bình, biết nhiệt độ của khí bằng 25°C.Hướng dẫn trả lời:Cần áp dụng phương trình trạng thái khí pV = nRT,...
2.6. Nén một hỗn hợp khí gồm 2 mol nitơ và 7 mol hiđro trong một bình phản ứng có sẵn chất xúc tác thích hợp và nhiệt độ của bình được giữ không đổi ở 450°C. Sau phản ứng...