Bài 7. Nitơ


A. Kiến thức trọng tâm.1. Trong bảng tuần hoàn nitơ nằm ở ô thứ 7, nhóm VA, chu kì 2.Cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p3.N có các số oxi hóa thường gặp: -3, +1, +2, +3, +4, +5.N...
Đề bàiTrình bày cấu tạo của phân tử N2. Vì sao ở điều kiện thường, nitơ là một chất trơ? Ở điều kiện nào nitơ trở nên hoạt động hơn?Lời giải chi tiết- Cấu tạo của phân tử nito: Phân...
Đề bàiNitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ có phải là khí độc không?Lời giải chi tiếtTuy nitơ không duy trì sự sống nhưng nitơ không phải là khí độc. 
Đề bàia) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:A. LiN3 và Al3N.B. Li3N và AlN.C. Li2N3 và Al2N3.D. Li3N2 và Al3N2.b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi cho liti và...
Đề bàiNguyên tố nitơ có số oxi hóa là bao nhiêu trong các hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2 ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtXác định số oxi hóa của nguyên tử nitơ bằng quy...
Đề bàiCần lấy bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67,2 lít khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đều được đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và hiệu suất...