Bài 7: Ôn Tập


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Về cấu tạo cơ thể, Người tối cổ khác với Người tinh khôn ở những điểm như:A. Cơ thể Người tối cổ còn mọc nhiều...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc s (sai) vào ô  trước các câu sau. 1. Người tinh khôn được hình thành từ Người tối cổ.2.  Gọi là Người tinh khôn vì họ đã rất khôn ngoan như người ngày...
Bài tập 3. Hãy điền các từ ngữ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.A. Xã hội nguyên thuỷ tan rã, nhường chỗ cho xã hội................ xuất hiện.B. Xã hội có giai cấp đầu tiên xuất hiện...
Bài tập 4. Hãy hoàn thành các bảng sau.1. Những điểm khác nhau giữa Người tối cổ và Người tinh khônĐặc điểmNgười tối cổNgười tinh khônCấu tạo cơ thể        Công cụ lao động      Đời sổng vật chất      Tổ chức xả hội       2. Những điểm...