Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng h…


A. Kiến thức cơ bản:Áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức cần lưu ý:- Trước tiên nhận xét xem các hạng tử của đa thức có chứa nhân tử chung không? Nếu có thì áp dụng phương pháp đặt...
Đề bàiPhân tích các đa thức sau thành nhân tửa) x3 + 3x2 + 3x + 1;b) (x + y)2 - 9x2. Lời giải chi tiếta) x3 + 3x2 + 3x + 1 = x3 + 3x2.1 + 3x.12 + 13 = (x + 1)3b) (x + y)2 – 9x2 =...
Đề bài Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) x2 + 6x + 9;                           b) 10x – 25 – x2c) 8x3 - \(\frac{1}{8}\);             d) \(\frac{1}{25}\)x2 – 64y2Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng các hằng đẳng thức...
Đề bàiPhân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) x3 + \(\frac{1}{27}\);                                          b) (a + b)3 – (a – b)3 c) (a + b)3 + (a – b)3 ;                      d)...
Đề bàiTìm \(x\), biết:a) \(2 – 25x^2= 0\);                     b) \(x^2- x + \frac{1}{4} = 0\) Phương pháp giải - Xem chi tiết- Phân tích các biểu thức ở vế trái thành nhân tử, sau đó áp dụng tính chất: \(A.B = 0...
Đề bàiTính nhanh:a) 732 – 272;                              b) 372 - 132c) 20022 – 22Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương để phân tích các đa thức đó thành nhân...
Đề bàiBài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \({x^4} + 2{x^2}y + {y^2}\)c) \(\left( {8{a^3} - 27{b^3}} \right) - 2a\left( {4{a^2} - 9{b^2}} \right).\)b) \({\left( {2a + b} \right)^2} - {\left( {2b + a} \right)^2}\)Bài 2. Tìm x,...
Đề bàiBài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \(\left( {{a^3} - {b^3}} \right) + {\left( {a - b} \right)^2}\)c) \(\left( {{y^3} + 8} \right) + \left( {{y^2} - 4} \right).\)b) \({\left( {{x^2} + 1} \right)^2} -...
Đề bàiBài 1. Phân tích đa thức thành nhân tử:a) \(\left( {64{a^3} + 125{b^3}} \right) + 5b\left( {16{a^2} - 25{b^2}} \right)\)b) \(1 - \left( {{x^2} - 2xy + {y^2}} \right)\)c) \({x^6} - 1.\)Bài 2. Tìm x, biết:  \(1 - \left( {{x^2}...