Bài 7: Phép cộng phân số


Cộng các phân số sau:a) \({\rm{}}{1 \over 6} + {2 \over 5}\)              b) \({3 \over 5} + {{ - 7} \over 4}\)                c) \(\left( { - 2}...
Cộng các phân số (rút gọn kết quả nếu có thể):a) \({\rm{}}{1 \over { - 8}} + {{ - 5} \over 8}\)              b) \({4 \over {13}} + {{ - 12} \over {39}}\)     ...
Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số:a) \({\rm{}}{{ - 3} \over {29}} + {{16} \over {58}}\)                 b) \({8 \over {40}} + {{ - 36} \over {45}}\)     ...
Tìm x, biết:a) \(x = {1 \over 4} + {2 \over {13}}\)                            b) \({x \over 3} = {2 \over 3} + {{ - 1} \over 7}\)Giảia) \(x...
Câu 7.1 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Tổng của hai phân số \({7 \over {15}}\) và \({{ - 2} \over 5}\) bằng\(\left( A \right){5 \over {10}};\)                       ...
Hai người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 4h, người thứ hai phải mất 3 giờ. Hỏi nếu làm chung thì mỗi giờ cả hai người làm được mấy phần công việc?GiảiTrong 1...
Tìm tổng các phân số lớn hơn \({{ - 1} \over 7}\), nhỏ hơn \({{ - 1} \over 8}\) và có tử là -3.GiảiTa có: \({{ - 1} \over 7} = {{ - 1.8} \over {7.8}} = {{ - 8} \over...
Viết phân số \({7 \over {25}}\) dưới dạng tổng hai phân số tối giản có mẫu là 25 và có tử số là số nguyên khác 0 có 1 chữ số.Giải\({7 \over {25}} = {1 \over {25}} + {6 \over {25}}...