Bài 7. Phép trừ hai số nguyên


Đề bài Tính:\(2 - 7\);                     \(1 - (-2)\);               \((-3) - 4\);                \((-3) - (-4)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn trừ số nguyên a cho số...
Đề bàiTính\( 0 - 7 =?;   \)            \( 7 - 0 =?; \)             \( a - 0 =?;   \)             \(  0 - a =?.\)Lời giải...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào ô trống:a-15 0 -a -2 -(-3) Phương pháp giải - Xem chi tiếtSố đối của a là  - a.Ví dụ số đối của 2 là - 2 và ngược lại.Lời giải chi tiết  a-1520-3 -a15-20-(-3)
Đề bàiDùng các số 2, 9 và các phép toán "+", "-" điền vào các ô trống trong bảng sau đây để được bảng tính đúng. Ở mỗi dòng hoặc mỗi cột, mỗi số hoặc phép tính chỉ được dùng...
Đề bài Tính:a) \( 5 - (7 - 9); \)                       b) \( (-3) - (4 - 6)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn trừ số nguyên a cho số nguyên b,...
Đề bàiTính tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét, biết rằng ông sinh năm -287 và mất năm -212.Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn tính tuổi thọ ta lấy năm mất trừ đi năm sinh.Lời giải chi tiếtTuổi thọ...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào ô trống:x-2-930y7-1815x - y     Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối b.\(a -b = a + (-b)\)Lời giải chi tiết\(-2 -...
Đề bàiTìm số nguyên x, biết:a) \(2 + x = 3\);                    b) \(x + 6 = 0\);                   c) \( x + 7 = 1\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtx trong bài toán đóng vai trò là số hạng chưa biết.Muốn tìm...
Đề bàiĐố vui: Ba bạn Hồng, Hoa, Lan tranh luận với nhau:Hồng nói rằng có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ; Hoa khẳng định rằng không thể tìm được; Lan lại...
Đề bàiSử dụng máy tính bỏ túi:Dùng máy tính bỏ túi để tính:a) 169 - 733;                 b) 53 - (-478)             c) -135 - (-1936).Lời giải chi tiết 
Đề bàiBài 1. Thực hiện phép tínha) \(3 – (5 – 13)\)                   b) \((-5) – (13 – 5)\)Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biếta) \(3 + x = 5\)       ...
Đề bàiBài 1. Tìm khoảng cách giữa hai điểm a, b trên trục số biết:\(a = - 2010;  b = 2011\)Bài 2. Đơn giản biểu thức\(A = a + (42  - 70 + 18) – (42 + 18 + a)\)Bài...
A. Tóm tắt kiến thức:Quy tắc trừ hai số nguyên: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b ta cộng a với số đối của b. Kết quả tìm được gọi là hiệu của a và b.Như vậy a...
Đề bàiHãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả tương tự ở hai dòng cuối:a) 3 – 1 = 3 + (-1)3 – 2 = 3 + (-2)3 – 3 = 3 + (-3)3 – 4 =?3...