Bài 7: Phép trừ số nguyên


Tính a) 5 – 8           b) 4 – ( -3)         c) (-6) – 7          d) ( -9) – (-8)Giảia) 5 – 8  = 5 +( -8) = -3                        b) 4 – ( -3) = 4 + 3 = 7c) (-6) – 7 ...
Tính a) 0 – ( -9) =?               b) (-8) – 0 =?            c) (-7) – (-7) =?Giảia) 0 – (-9) =   0 + 9 = 9                         b) (-8) – 0 =( -8 ) + 0...
Điền số thích hợp vào ô trống.a27 0 -a 12 -(-5)Giảia27-120-5-a-27120-(-5)
Đố: Dùng các số 3, 7 và dấu các phép toán ''+'', ''–'' điền vào các ô trống trong bảng dưới để được bảng tính đúng. Ở mỗi dòng hoặc mỗi cột, mỗi số hoặc phép tính chỉ được dùng...
Biểu diễn các hiệu sau thành dạng tổng.a) (-28) – ( -32)                               b) 50 – ( -21)c) (-45) – 30                                    d) x – 80e) 7 – a                          ...
Tính:a) 10 – (-3)                            b) 12 – ( -14 )c) ( -21) – (-19 )                    d) ( -18 ) – 28e) 13 – 30      ...
Tìm khoảng cách giữa hai điểm a và b trên trục số (a, b ∈ Z) nếu:a) a = 2, b = 8                       b) a = -3, b = -5c) a = -1, b = 6        ...
Đố vui: Trong các dãy số tự nhiên viết liên tiếp từ 1 đến 9 hoặc ngược lại từ 9 đến 1, ta có thể điền xen vào các dấu ''+'' hoặc ''–'' để được tổng là 100 hoặc -100....
Một nhà kinh doanh năm đầu tiên lãi 23 triệu đồng, năm thứ hai lỗ 40 triệu đồng, năm thứ ba lãi 63 triệu đồng. Hỏi số vốn của nhà kinh doanh tăng bao nhiêu triệu đồng sau hai năm...
Thực hiện các phép tính: (-476) - 53, ta được:(A) (-1006) ;                        (B) 1006 ;                  (C) (-529) ;                           (D) (-423).GiảiChọn (C) (-529).
Tìm x, biết: a) x + 13 = 32 - 76 ;                    b) (-15) + x = (-14) - (-57).Giảia) x + 13 = 32 - 76 = 32 + (-76)...
Tính:a) 8 – ( 3 – 7)                                     b) ( -5 ) – ( 9 – 12 )Giảia) \(8{\rm{ }}-{\rm{ }}\left( {{\rm{ }}3{\rm{ }}-{\rm{ }}7} \right) \)= \(8 - \left[ {3 + \left( { - 7} \right)} \right] \)= \(8 -...
Thay phép trừ bằng phép cộng với số đối rồi tính kết quả.a) 7 – (-9 ) – 3                        b) ( -3 )  + 8 – 11Giảia) 7 – (-9 ) – 3 = 7 + 9 – 3 =...
Tìm số nguyên x, biết:a) 3 + x = 7                b) x + 5 = 0           c) x + 9 = 2Giảia) 3 + x = 7 \( \Rightarrow \) x = 7 – 3...
Toán vui: Ba bạn Thành, Chánh, Tín tranh luận với nhau:Thành bảo có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừ và số trừ; Chánh bảo rằng không thể tìm được; Tín...
a) Điền số thích hợp vào chỗ trốngx-134-27180y6453-716x - y    y - x    b) Em có nhận xét gì từ kết quả của hai dòng cuối?Giảia)x-134-27180y6453-716x - y-198-8025-16y - x19880-2516b) Nhận xét: x - y và y - x là hai số...
Cho x = -98, a = 61, m = -25.Tính giá trị các biểu thức sau:a) x + 8 – x  - 22                    b) –x – a +12 + ac) a...
Có thể kết luận gì về dấu của số nguyên x ≠ 0, nếu biết:\(a) x + \left| x \right| = 0?;\)                         \(b) x - \left| x \right|...
Ông Năm nợ 150 nghìn đồng và hôm nay ông Năm đã trả được (giảm nợ được) 100 nghìn đồng. Hỏi Ông Năm nợ bao nhiêu? Hãy viết phép tính và tìm kết quả.GiảiÔng Năm nợ 150 nghìn đồng tức...