Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế …


1. Lê- nin và việc thành lập đảng vô sản kiểu mới ở NgaV. Lê- nin sinh ngày 22-4-1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Ngay từ thời sinh viên, Lê- nin đã tham gia phong trào cách...
1. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIXVào 30 năm cuối  thế kỉ XIX. trong các nước tư bản Âu - Mĩ. mâu thuẫn giữa tư sản và vỏ sản ngày càng trở nên sâu sắc. Giai...
Những sự kiện lịch sử nào chứng tỏ phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX?Hướng dẫn giải:Phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những...
Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai. Vì sao Quốc tế thứ hai tan rã?Hướng dẫn giải:Sự ra đời của những tổ chức công nhân ở các nước đòi hỏi thành lập một tổ chức quốc tế mới...
Những điểm nào chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?Hướng dẫn giải:Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới vì đấu tranh kiên quyết cho quyền lợi của giai...
Tìm hiểu và trình bày những nét chính về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Lê-nin?Hướng dẫn giải:- Lê-nin sinh ngày 22 - 4 - 1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Từ nhỏ, Lê-nin sớm...
Nêu một số sự kiện chứng tỏ sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?Hướng dẫn giải:- Ở Anh. có cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn. buộc...
Trình bày nguyên nhân và diễn biến của Cách mạng Nga 1905-1907?Hướng dẫn giải:- Nguyên nhân bùng nổ cách mạng:+ Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân dân nói chung, nhất là...
Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905 - 1907?Hướng dẫn giải:Cách mạng Nga 1905 - 1907 đã giáng một đòn chí mạng vào nền thống trị của địa chủ và tư sản ; làm suy yếu chế độ...