Bài 7. Phương trình mũ và lôgarit


Bài 63. Giải các phương trình sau:\(\eqalign{ & a)\,{\left( {2 + \sqrt 3 } \right)^{2x}} = 2 - \sqrt 3 ; \cr & c)\,{2.3^{x + 1}} - {6.3^{x - 1}} - {3^x} = 9; \cr} \)     \(\eqalign{ & b)\,{2^{{x^2}...
Bài 64. Giải các phương trình sau: a) \({\log _2}\left[ {x\left( {x - 1} \right)} \right] = 1\)b) \({\log _2}x + {\log _2}\left( {x - 1} \right) = 1\)giảia) Điều kiện: \(x\left( {x - 1} \right) > 0\)\({\log _2}\left[ {x\left( {x...
Bài 65. Trên mặt mỗi chiếc radio đều có các vạch chia để người sử dụng dẽ dàng chọn đúng sóng Radio cần tìm. Biết rằng vạch chia ở vị trí cách vạch tận cùng bên trái một khoảng d...
Bài 66. Giải các phương trình sau:a) \({2^{x + 1}}{.5^x} = 200\);                   b) \(0,{125.4^{2x - 3}} = {\left( {4\sqrt 2 } \right)^x}\)giảia) \({2^{x + 1}}{.5^x} = 200 \Leftrightarrow {2.2^x}{.5^x} = 200 \Leftrightarrow...
Bài 67. a) \({\log _2}x + {\log _4}x = {\log _{{1 \over 2}}}\sqrt 3 \);b) \({\log _{\sqrt 3 }}x.{\log _3}x.{\log _9}x = 8\)giảia) Điều kiện: x > 0.\({\log _2}x + {\log _4}x = {\log _{{1 \over 2}}}\sqrt 3  \Leftrightarrow {\log...
Bài 68. a) \({3^{x + 1}} + {18.3^{ - x}} = 29\);             b) \({27^x} + {12^x} = {2.8^x}\)(Hướng dẫn: Chia cả hai vế cho \({2^{3x}}\) rồi đặt \(t = {\left( {{3 \over 2}} \right)^x}\))Giảia) Đặt...
Bài 69. Giải các phương trình sau:\(\eqalign{ & a)\,{\log ^2}{x^3} - 20\log \sqrt x + 1 = 0 \cr & c)\,{\log _{9x}}27 - {\log _{3x}}243 = 0 \cr} \)      \(b)\,{{{{\log }_2}x} \over {{{\log }_4}2x}} = {{{{\log }_8}4x} \over...
Bài 70. Giải các phương trình sau:\(\eqalign{ & a)\,{3^{4x}} = {4^{3x}} \cr & b)\,{3^{2 - {{\log }_3}x}} = 81x \cr} \)          \(\eqalign{ & c)\,{3^x}{.8^{{x \over {x + 1}}}} = 36 \cr & d)\,{x^6}{.5^{ - {{\log }_x}5}} =...
Bài 71. Giải các phương trình sau:\(a)\,{2^x} = 3 - x\)               \(b)\,{\log _2}x = 3 - x\)Giảia) \(x = 1\) là nghiệm phương trìnhVới \(x < 1\) ta có \({2^x} < 2 < 3...