Bài 7. Số bị trừ – Số trừ – Hiệu


1. Viết số thích hợp vào ô trống:Số bị trừ286098791675Số trừ7102570075Hiệu      2. Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết:a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25               b) Số bị trừ là 87,...