Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ


7.1. Hãy chọn phát biểu đúng.A. Sóng là dao động và phương trình sóng là phương trình dao động.B. Sóng là dao động và phương trình sóng khác phương trình dao động.C. Sóng là sự lan truyền của dao động,...
7.2.  Hãy chọn phát biểu đúng.Sóng cơ ngang không truyền được trong các chấtA. rắn, lỏng và khí.     B. rắn và lỏng,C. rắn và khí.             D. lỏng và khí.7.3.  Hãy chọn phát biểu đúng.Sóng...
7.8. Khi nói về sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây là chắc chắn đúng?A. Hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha.B. Những phần tử của...
7.12. Với máy dò dùng siêu âm, chỉ có thể phát hiện được các vật có kích thước cỡ bước sóng của siêu âm. Siêu âm trong một máy dò có tần số 5 MHz.Với máy dò này, có thể...
7.13. Một âm thoa, ở đầu có gắn một mũi nhọn, mũi nhọn này tiếp xúc nhẹ với mặt một chất lỏng. Gõ nhẹ cho âm thoa rung động, thì thấy khoảng cách ngắn nhất từ một gợn sóng mà...
7.14. Một sóng hình sin, tần số 110 Hz truyền trong không khí theo một phương với tốc độ 340 m/s. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm có dao động cùng pha ;có dao động ngược pha.Hướng dẫn...
7.15. Một sóng hình sin truyền dọc theo một dây dài khoảng thời gian ngắn nhất để cho một phần tử của dây chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,17 s.a) Tính chu kì...
7.16.Một sóng ngang hình sin truyền trên một dây dài và mềm. Sóng có bước sóng 10 cm, tần số 400 Hz và biên độ 2,0 cm.a)  Tốc độ của sóng là bao nhiêu?b)  Viết phương trình của sóng này....