Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắ…


Báo cáo thực hành I. Nội dung thực hành    1. Quan sát các dạng đột biến số lượng NST trên tiêu bản cố định     - Đặt tiêu bản lên kính hiển vi     - Quan sát toàn bộ tiêu bản...